KIKI-BOUBA EFFECT: MUZES ONDERSTEUNT ONDERZOEK VUB/ULB

B.U.N. 143201732972 – De emotionele betekenis van muzikale consonantie en dissonantie in cross-modale taken voor baby’s: een ‘kiki-bouba effect’

Beste ouders,

Graag willen we jullie uitnodigen om deel te nemen aan een studie naar synesthesie bij baby’s.

Wat? Waarom?

Synestesie is de zogenaamde vermenging van zintuigen. Soms zullen we in ons brein sterke relaties leggen of associaties maken tussen bijvoorbeeld iets wat we zien en horen. Er wordt als het ware een logische koppeling gelegd in ons brein tussen een bepaald beeld en een klank. Het kan in feite gezien worden als een bepaalde ordening van zintuiglijke prikkels, iets waar baby’s dag in dag uit mee bezig zijn om de wereld beter te begrijpen en zich zodoende te reguleren. Daarom willen we in deze studie nagaan of synesthesie reeds bij jonge baby’s voorkomt en of het in verband staat met de ontwikkeling van fysiologische zelfregulatie. Binnen de emotionele relatie met verzorgers leren baby’s hun hartritme en ademhaling reguleren, we merken dat onder andere aan het rustiger worden ervan doorheen het eerste levensjaar. Maar er is nog weinig geweten in hoeverre dit in

verband staat met bepaalde leerprocessen. Concreet zullen we vragen om uw baby gelijktijdig te laten luisteren en kijken naar klanken en animaties. Terwijl meten we het hartritme en ademhaling van uw baby.

Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt u ons meer inzicht te krijgen in belangrijke onderliggende mechanismen bij het verwerken van zintuiglijke ervaringen.

Waar? Wanneer?

Het onderzoek gaat door in een BabyLab. Dit staat opgesteld zowel in Elsene (ULB) als in Muzische kleuterschool Toverberg te Mechelen

Je mag zelf kiezen welk van deze locaties jouw voorkeur krijgt. Graag zouden we het experiment uitvoeren wanneer uw baby tussen de 4 en de 6 maanden oud is. Het tijdstip waarop het experiment zal doorgaan, is zaterdag 20 en zondag 21 januari,

Het moment wordt in onderling overleg met de onderzoeker afgesproken.

Fysiologische metingen?

Het registreren van hartritme/ademhaling is een non-invasieve manier om fysiologische informatie te bekomen. De procedure wordt veelvuldig gebruikt in onderzoek, ook in ons lab, en is volkomen risico –en pijnloos.

Eye-tracking? Vragenlijst?

Tijdens het experiment worden de oogbewegingen van uw baby geregistreerd met behulp van een speciale camera bevestigd aan het computerscherm waar uw baby naar zal kijken. Na het experiment zal gevraagd worden om twee vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten dienen om ons inzicht te geven hoe vaak en op welke manier uw baby soms aan muziek werd/wordt blootgesteld.

Hoe gaat alles in zijn werk?

Het experiment zelf neemt maximaal 10 minuten tijd in beslag. Maar om je de nodige informatie te geven, een comfortabel moment voor de baby af te wachten om te starten en de fysiologische metingen op te starten, is het best ongeveer één uur tijd te rekenen voor het hele meetmoment. Een meetmoment zal als volgt verlopen:

-Nodige informatie geven en informed consent tekenen

-Aanbrengen elektrodes (3 bij baby) op bovenlichaam (borstkas) om het hartritme te meten

-Aanbrengen rekbare ademhalingsband die de bewegingen van de ademhaling registreert. Ter hoogte buik, over de kleding (1 zeer dunne pediatrisch aangepaste band bij baby).

-De baby in de kinderstoel plaatsen en controleren signaal.

-Experiment. Het experiment bestaat uit 2 blokken van telkens 2 minuten gescheiden door een heel

korte animatie. Tijdens het experiment zal de baby kijken naar animaties op een scherm en luisteren

naar klanken. U kan gedurende het ganse experiment naast of achter uw baby zitten zodanig dat u

hem/haar niet afleidt maar ook genoeg nabij bent zodat jullie je beiden comfortabel voelen.

–Na het experiment, halen we de elektrodes en ademhalingsband weg en hebt u tijd om vragen te stellen.

-Op het einde zal gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen.

Kleding?

Het handigst is dat u de baby een tweeledig kledingstuk aandoet om de electroden aan te brengen.

Wie? Ethische commissie?

Deze studie kadert binnen postdoctoraal onderzoek van Dr. Martine Van Puyvelde (onderzoeker aan de Koninklijke Militaire School Brussel en Vrije Universiteit Brussel en psychotherapeute) en een master thesis Psychologie van Dhr. Ruben Brouns en Dhr. Wietse Duran. De studie werd goedgekeurd door de onafhankelijke Commissie Medische Ethiek van UZ Brussel en VUB .

Vrijwillige deelname? Kosten?

Uw deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. Dit betekent dat u zich op ieder ogenblik en iedere fase van de studie kan terugtrekken (voor, tijdens en na het experiment) zonder dat dit enige negatieve invloed zal hebben op de relatie met de onderzoeker en/of contactpersoon en zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven. Voor deelname is uw ondertekende toestemming nodig. Maar ook nadat u hebt getekend, kan u uw deelname alsnog stopzetten. Deelname aan het onderzoek is kosteloos. Als dank voor uw deelname bieden wij u graag een muzieksessie KINDERKLANKEN aan voor ouders en baby’s in het centrum Klankendaal te Mechelen. De onderzoeker zal u daarover graag verder inlichten.

Exclusiecriteria?

In deze fase van het onderzoek moeten we ons beperken tot voldragen baby’s die een APGAR score behaalden van 7 of meer. De APGAR score refereert naar het initieel lichamelijk onderzoek van uw baby net na de geboorte en staat vermeld in het boekje dat u meekreeg bij het verlaten van het ziekenhuis of bij de vroedvrouw.

Verzekering?

Elke studie houdt een risico in, hoe klein dit ook is, al is het maar op vlak van onvoldoende bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemers. Overeenkomstig de wet van 7 mei 2014 inzake experimenten op de menselijke persoon is de opdrachtgever, zelfs foutloos, aansprakelijk voor de schade die de

deelnemer of zijn rechthebbenden opliepen en die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband houdt met de uitgevoerde experimenten. De opdrachtgever heeft daarvoor een verzekering afgesloten.

Strikte vertrouwelijkheid?

Alle gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de Belgische Wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. Uw deelname aan de studie betekent dat u ermee akkoord gaat dat de verzamelde gegevens gebruikt worden in het kader van wetenschappelijke publicaties. Bij publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.

Extra informatie? Afspraak?

Indien u extra informatie wenst, kan u in iedere fase van het onderzoek contact opnemen met een van volgende onderzoekers. Ook om u in te schrijven, kan u contact opnemen per mail of telefonisch:

Dhr. Ruben Brouns: Ruben.Brouns@vub.be (0498/62.64.52)

Dhr. Wietse Duran: Wietse.Duran@vub.be (0475/46.04.67)

Dr. Martine Van Puyvelde: Martine.Van.Puyvelde@vub.be (0495/239.543)