Kunsteducatieve Organisaties: Multidisciplinair

 

ART BASICS for CHILDREN

ABC is een labo in Brussel voor research en ontwikkeling op vlak van kunstbeleving en esthetische educatie.Ze creëren interactieve studio’s, geven workshops, brengen vertellingen, ontwerpen spelmaterialen, verzamelen boeken, video’s en CD-roms voor een ruim publiek.

 

Aifoon

 

 

 

 

Aifoon is een kunsteducatieve organisatie die op een actieve manier stilte onderzoekt. Zij organiseren workshops en stages voor kinderen, jongeren, leerkrachten (in spe), (ICT-) begeleiders, kunstdocenten, enz… Aifoon biedt een aantal formats aan maar organiseert ook cursussen op maat. Einddoel: iedereen maakt een eigen klankverhaal en zoekt er beelden bij.

 

Amuseevous

AmuseeVous is een vzw die jongeren en musea dichter bij elkaar wil brengen. Dat doet AmuseeVous door jongeren te informeren over het cultuur- en kunstaanbod, maar vooral door drempelverlagende activiteiten en projecten te organiseren: binnen en buiten het museum, voor en door jongeren.

 

Artforum

Artforum is een kunstenorganisatie die kinderen, jongeren en jonge kunstenaars in contact brengt met kunst vanuit het geloof dat kunst en cultuur verrijkt en verruimt. Artforum vertrekt vanuit de samenwerking met actieve kunstenaars en biedt een waaier aan van kunstactiviteiten die iedereen de mogelijkheid bieden om kunst te ontdekken of zelf te creëren.

 

Beeldenstorm / Vlaggen en Wimpels

Beeldenstorm vzw gaat d.m.v. observatie en confrontatie van ‘het klassieke’ en ‘het hedendaagse’ jongeren verfrissende ideeën bijbrengen. Door actieve deelname aan toneel, dans en beeldende kunst ontwikkelen ze strategieën voor een betere ruimere cultuurbeleving.

 

Bozar Studios

BOZAR STUDIOS en zijn pedagogisch team van meer dan 60 onafhankelijke gidsen, piloten, musicologen en animatoren maken u en uw klassen wegwijs in de kunsten. Doorheen het ruime aanbod aan concerten, voorstellingen en tentoonstellingen geeft BOZAR STUDIOS uw leerlingen de sleutels in handen voor een creatieve kennismaking met alle kunstvormen. Steeds staat het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en de verbeelding centraal.

 

Braakland

 

 

 

 

Braakland is een muziektheatergezelschap van makers. Dat geldt voor schrijvers, spelers en muzikanten. Geen louter uitvoerende kunstenaars dus op scène. Wie de voorstelling maakt, vertegenwoordigt ze ook zelf. Dit is geen dogma, maar een uitgangspunt.

 

BRONKS

BRONKS heeft een uitgebreide educatieve werking  dat zowel voor scholen als voor kinderen en jongeren die in hun vrije tijd met podiumkunsten bezig willen zijn.

 

Carte Blanche

Carte blanche organiseert cursussen, workshops en vormingsprojecten in het kader van ontmoeting en solidariteit en dit sinds 1993. We bieden Afrikaanse dans, Afrikaanse percussie, Braziliaanse percussie, Zang, Hedendaagse dans, Capoeira, Arabische percussie, Hip Hop, Bewegingstheater, Samba, Afro Braziliaanse dans,…

 

Circolito

Circusatelier te Mechelen, je kan er circuslessen volgen maar je kan ze ook uitnodigen voor circusinitiaties of animaties, ze geven optredens en demonstraties, organiseren een circuskamp,…

 

Cirkus in beweging

Cirkus in beweging is een open huis voor circuseducatie. Persoonsvormende, artistieke en sociale circusactiviteiten vloeien er samen en heffen elkaar op tot een vernieuwende vorm van kunsteducatie.

 

C-mine Genk

 

 

 

C-mine, gehuisvest op de fundamenten van de mijn van Winterslag, is een site die de ambitie heeft creativiteit te stimuleren. C-mine wil een ontmoetingsplek vormen voor mensen die in hun professioneel leven of in hun vrije tijd geprikkeld willen worden door diverse vormen van creativiteit en creatieve innovatie.C-mine gebruikt creativiteit en innovatie als hefboom voor de ontplooiing van mensen en voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Hiertoe ontwikkelt C-mine  activiteiten binnen vier domeinen:  educatie, artistieke creatie en presentatie, creatieve economie en creatieve recreatie.

 

Come and Go vzw

 

Come and Go vzw heeft een ruim aanbod aan crea-ateliers voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Ze werken op een speelse en actieve manier met de materialen.

 

Dharts

 

 

 

Dharts is de interne kunst-en cultuureducatieve dienst van het Vormingscentrum Destelheide. Dharts tracht een kunstzinnig leefklimaat te creeren. In het documentatiecentrum worden publicaties en educatief (spel)materiaal ter beschikking gesteld. Ook worden er bijscholingsinitiatieven georganiseerd.

 

Erfgoedcel Leuven

Erfgoedcel Leuven werkt samen met de verschillende erfgoedinstellingen en –verenigingen aan eenintegraal erfgoedbeleid in de stad. De nadruk ligt op het roerend en immaterieel erfgoed: objecten, collecties, documenten, verhalen, geschiedenissen… Ze ontwikkelt publieksprojecten, waarbij de band met de Leuvenaar en met het verleden van de stad centraal staat, en coördineert de jaarlijkse Erfgoeddag in Leuven.

http://www.erfgoedcelleuven.be/

 

Hessenhuis

In dit 16 eeuws pakhuis , gelegen nabij de nieuwe trendy havenbuurt ” Het Eilandje ” kun je zowel overdag als ’s avonds terecht.

 

HumuZ

 

 

 

Kunst- en cultuureducatie is op vandaag een zorg van elke school. HumuZ is een platform dat scholen ondersteunt bij de uitbouw van een algemene kunstzinnige en culturele sfeer op school en bij de afstemming van de specifieke cultuurnoden van hun leerkrachten en leerlingen.Het steunpunt is tevens een draaischijf voor kunst- en cultuureducatieve samenwerkingsverbanden in de regio en zoekt samen met het (boven)lokale beleid actief naar de aanpak van knelpunten en nieuwe uitdagingen m.b.t. kunst- en cultuureducatie voor scholen voor kinderen en jongeren.

 

Imagica

Imagica vzw voor actieve mediavorming laat kinderen en jongeren op een actieve en creatieve manier de audiovisuele media en multimedia verkennen. Imagica organiseert ook opleidingsprojecten voor het onderwijs en het jeugdwerk.

 

Initia

Initia maakt tentoonstellingen en publicaties  over hedendaagse beeldende kunst en praktische filosofie. Initia geeft artistiek en filosofisch vorm aan maatschappelijke thema’s zoals ‘integratie van allochtonen’, ‘jeugddelinquentie’, ‘diversiteit en identiteit’.

 

Jeugd en Poëzie

Jeugd en Poëzie is een cultuureducatieve vereniging die kinderen en jongeren in de geheimen en genoegens van poëzie inleidt en begeleidt. In combinatie met verschillende kunstvormen zoals theater, beeldende kunst en muziek wordt taal een uitdagend enmultidimensionaalspel waarin kinderen en jongeren hun taalfantasie wordt geprikkeld.

 

KAMO

Kamo komt al 10 jaar in jeugdcentra, culturele centra, op school, in musea en in de wijk om kinderen hun verhalen te ontlokken. De kinderen gaan samen met onze begeleiders aan de slag met vreemde objecten vol vormen, klanken en kleuren om de wereld op hun maat te boetseren. Ze nemen elkaar mee in hun fantasie en krijgen voortdurend nieuwe elementen om steeds verder te gaan en hun verhaal tot leven te brengen. Samen maken ze een reis naar een land dat nog niet bestaat, een land van eigen woorden, een land waar alles kan. ”

KuMen

KuMen brengt mensen uit de culturele wereld en mensen met een mentale handicap in contact met elkaar via kunsteducatieve projecten. De bedoeling is dat deze laatste doelgroep geactiveerd wordt om zelf cultuur te maken, in diverse verschijningsvormen. In hun educatie maken zij gebruik van het brede artistieke aanbod in Gent en de nabije omgeving.

 

Kunst in zicht

 

 

Kunst in Zicht is een steunpunt kunsteducatie voor scholen in de provincie Antwerpen. De doelstelling is om de realisatie van kunsteducatie in scholen – muzische vorming – te ondersteunen.

 

De Kunstvogel

De Kunstvogel is een kunsteducatieve organisatie voor kinderen en jongeren. Via projecten creatieve expressie en workshops van verscheidene artistieke disciplines worden muzische creativiteit, fantasie en verwondering gestimuleerd en vorm gegeven. De Kunstvogel werkt met scholen, jeugdwerkingen, culturele centra, musea, jeugdbibliotheken en elke andere vereniging met een jeugdige doelgroep.

 

KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg

(Koninklijke Vlaamse Schouwburg) is het Brusselse stadstheater, dat een aanbod brengt van vernieuwend theater, dans, literatuur, tentoonstellingen, fuiven, …, zowel onder de vorm van eigen als van gast producties.

 

Lasso

Het Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling is een sectoroverschrijdend netwerk voor organisaties en instellingen uit het onderwijs, het socio-culturele veld, de welzijns-, erfgoed- en kunstensector.

Het netwerk is er in de eerste plaats voor organisaties en instellingen die actief zijn in Brussel of die er actief wensen te worden. Het bindmiddel van dit netwerk zijn de kunsteducatieve en publieksbemiddelende initiatieven rond het Brussels culturele aanbod van Vlaamse en federale instellingen en organisaties.

http://www.lasso.be/nl

Leesweb

 

 

Leesweb wil de liefde voor lezen en literatuur op een veelzijdige manier verspreiden. Hiervoor organiseert Leesweb talrijke activiteiten: begeleiding van leesgroepen, workshops en vormingscursussen, poëzie-ateliers, vernieuwende leesbevorderingsprojecten zoals de Boekenkaravaan.

 

Mooss

 

 

Mooss  staat in Vlaanderen sinds het begin van jaren ’80 als synoniem voor “een goesting in kunst” en “actieve kunsteducatie”. Dit is het leren van, over en met de kunsten en erfgoed via actieve werkvormen in de domeinen muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten.

 

Murga Lova

Een Murga is een groep muzikanten, dansers en woordkunstenaars die, verkleed in originele kostuums,  de straten van de stad opvrolijken met een spektakel van muziek, dans en teksten.

 

Mu-Zee-Um

 

 

 

 

Deze vereniging wil kinderen jongeren en volwassen de gelegenheid geven om vanuit een muzische grondhouding en met muzische expressievormen de beleefde wereld te beschouwen, verwerken en te creëren. Dat gebeurt aan de hand van de ontwikkeling van cultuureducatieve projecten die zich verankeren in de hedendaagse maatschappij en de leefwereld van het doelpubliek.

 

Piazza dell’Arte

Piazza dell’Arte is een mobiele multidisciplinaire educatieve kunstorganisatie, ontstaan uit de overtuiging dat elke jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, dezelfde kansen moet krijgen om zich ten volle creatief te ontplooien.

 

Sering

 

 

Sering vzw is een sociaal-artistieke werkplaats die sinds 1995 grensoverschrijdend werkt op alle vlakken: alle leeftijden, sociale en culturele achtergronden worden samengebracht tijdens het creatief proces.Professionele podiumkunstenaars begeleiden elk project, en tasten ook op artistiek vlak elke grens af.

 

De Singel

DeSingel stimuleert leerkrachten die het initiatief nemen om met – vrijwillig geïnteresseerde – leerlingen avondvoorstellingen en concerten bij te wonen. DeSingel helpt bij het voorbereiden van een bezoek door middel van lesmappen, voorbereidingen in de school of aangepaste inleidingen in deSingel.

 

Stichting Lezen

 

 

 

Stichting Lezen werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen. Daartoe organiseren wij leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden.

 

T’Arsenaal

Theatervoorstellingen voor jong en oud. Naast hun eigen producties zijn er ook tal van gastvoorstellingen.

 

Tour & Taxis

Al meer dan 5 jaar is de site van Tour & Taxis een referentie voor alle evenementen in Brussel. De Sheds, één van de bekendste gebouwen op de site, werd gebouwd in het begin van de 20ste eeuw en werd aanvankelijk gebruikt als transitzone voor goederen die afkomstig waren uit Belgisch Kongo. Vandaag, met verschillende ruimtes die in totaal 17.000 m² uitmaken, bieden de Sheds een waaier aan mogelijkheden voor alle mogelijke evenementen.

 

Ultima Vez vzw

Ultima Vez maakt dansvoorstellingen en films die uiterst toegankelijk zijn voor een jeugdig publiek doordat vele elementen uit hun werk aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

 

De Veerman

De Veerman is een kunsteducatieve organisatie die creativiteit, vaardigheden, kennis en inzicht in de kunsten wil stimuleren. Dit in relatie tot de ons omringende wereld.

 

De Velinx

Sinds 1 januari 2008 fungeert de VELINX als een volwaardige stedelijke dienst binnen het Tongerse gemeentelijke apparaat. Een transparant beleid met lokale accenten én de nodige aandacht voor de culturele uitstraling van de stad Tongeren zijn de kernwoorden.

 

Villa Basta

 

 

 

 

 

Villa Basta vzw is een creatief huis waar jonge mensen van 6 tot 30 jaar kunnen experimenteren met theater, dans, video, muziek en beeld.In de Villa kunnen jongeren hun creatieve goesting ontdekken en wij stimuleren hen om deze talenten verder te ontwikkelen.Villa Basta werkt rond de instapsformule: prikkel – project – productie. Deze formule biedt elke jongere de kans naar eigen talenten, behoeften en wensen creatief te zijn. In relatie met dit proces worden er workshops en cursussen georganiseerd.

 

Villa Cabral

 

 

 

 

Onder de naam Vila Cabral vinden tijdens het najaar in de districten Antwerpen, Deurne, Merksem en Wilrijk activiteiten plaats die de verhoudingen tussen Noord en Zuid centraal zetten. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod: culturele gewoonten, vluchtelingen, oorlog en vrede, eerlijke handel, … Het bijzondere aan deze activiteiten is dat ze worden georganiseerd door verenigingen, buurtwerkingen, scholen, cultuurcentra en andere organisaties uit deze twee districten.

 

Villanella

 

 

 

Villanella als transformator. Een kunstencentrum zonder vaste locatie, met wisselende partners en vooral veel heftig enthousiasme, gekoppeld aan kennis en ervaring. Villanella is een kunstencentrum voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren vormen samen met families en scholen de doelgroep van Villanella.

 

Vlaams Centrum voor Circuskunsten

Circusilo staat open voor alle verbanden waarin circuskunst als amateurkunstvorm wordt beoefend: jeugdcircusateliers, circusclubs, productiegroepen en amateursgezelschappen,…. Zowel individuen als groepen kunnen er terecht.Circusilo bundelt alle krachten voor de promotie van circuskunsten naar het brede culturele veld én naar het brede publiek in Vlaanderen.

 

Wisper

 

 

 

Whisper zorgt elk seizoen voor een nieuw aanbod workshops, cursussen, opleidingen (Dans, Literatuur, Muziek, Theater, Audiovisuele & beeldende kunsten) gericht tot volwassenen.

 

Würth

Kunst en cultuur behoren tot de firma Würth. De sterke aanwezigheid en de veelvuldige aktiviteiten zijn het gevolg van de ondernemingscultuur. Het Kunstforum Würth Turnhout vloeit voort uit deze culturele engagementen. Met de opening van het Kunstforum Würth Turnhout is de volgende stap gezet naar de integratie van kunst in de bedrijfscultuur.